Saugumo užtikrinimas

 • Į norimą numatytą ralio stebėjimo vietą, esančią uždaromoje atkarpoje, atvykite dar iki greičio ruožo uždarymo!
 • Greičio ruožas uždaromas likus 1 val. iki pirmojo sportinio automobilio starto.
 • Nesiartinkite prie vietų kurios pažymėtos ženklais PAVOJINGA ZONA !
 • Visada likite už tvoros, STOP juostos ar kitokių atitvėrimų kuriuos įrengė organizatorius!
 • Nesedėkite ir nebūkite toje vietoje iš kurios negalėtumėte greitai pasišalinti!
 • Nepalikite savo automobilių uždarame kelyje ir prie jo!
 • Nestovėkite žemiau kelio lyg (ant šlaito, esančio žemiau kelio lygio)
 • Draudžiama eiti į kitą kelio pusę!
 • Jeigu esate su vaikais, prižiūrėkite juos!
 • Prašome likti savo vietoje iki greičio ruožo vykdymo pabaigos tol, kol organizatoriaus numatytas ekipažas (automobilis su žaliais švyturėliais) nepaskelbs trasos atidarymo!
 • Nesiartinkite prie kelkraščio ! Tolimesnė stebėjimo vieta leis jums daugiau matyti!
 • Jūsų saugumas, sveikata ir gyvybė yra svarbesni dalykai nei sportininkų rezultatai!
 • Nestebėkite automobilių arčiau negu 10 metrų!
  Netrukdykite ralio personalui atlikti savo pereigas, išskyrus svarbius įvykius ar atvejus!
 • Vadovaukitės teisėjų, saugos darbuotuojų, policijos instrukcijomis ir nurodymais!
 • Neterškite aplinkos! Varžybų stebėjimo vietą palikite švarią.
 • Būkite budrūs, jei sportininkų ekipažas pateko į avariją ant ar už kelio ribų. Saugokitės kito atvažiuojančio sportinio ekipažo!
 • Niekada nestovėkite išorinėje posūkio dalyje!

Dėmesio! Žiūrovas, nuvykęs stebėti automobilių sporto renginio (ralio), savo paties saugumui privalo žinoti šio sporto specifiką ir žiūrovo atsakomybę, kuri yra numatyta LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatyme:

Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų saugumo reikalavimais. Jeigu sporto mėgėjai, žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.
(2008-04-17, Nr.X-1501, VI skyriaus 42 str. 5 p.